Свикване на Общо събрание на акционерите

Първо тримесечие 2024

Допълнителна информация към междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2024 г.

Междинен доклад за дейността на „Ломско пиво“ АД през първо тримесечие на 2024 г.

Информация Приложение 4

Счетоводен баланс

Отчет за Паричния поток

Пояснителни бележки

Декларация по чл. 100о от ЗППЦК – Изп. директор и гл. счетоводител

Уведомление обратно изкупуване за месец Март 2024

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец март 2023 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.

Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.03.2023 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една акция.

Уведомление

Уведомление обратно изкупуване за месец Февруари 2024

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец февруари 2023 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.
Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 28.02.2023 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една акция.

Уведомление

Уведомление обратно изкупуване за месец Януари 2024

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец януари 2024 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не
е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.
Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към
31.01.2024 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742 лева за една акция.

Четвърто тримесечие 2023

Допълнителна синформация към междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2023 г.

Междинен доклад за дейността на „Ломско пиво“ АД през трето тримесечие на 2023 г.

Информация Приложение 4

Счетоводен баланс

Отчет за Паричния поток

Пояснителни бележки

Декларация по чл. 100о от ЗППЦК – Изп. директор и гл. счетоводител

Уведомление обратно изкупуване за месец Декември 2023

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец декември 2023 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД
не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.
Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към
31.12.2023 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742 лева за една акция.

Уведомление