Уведомление обратно изкупуване за месец Юни 2021

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец юни 2021 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.

Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 30.06.2021 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една акция.

Уведомление

Уведомление обратно изкупуване за месец Май 2021

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец май 2021 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.

Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.05.2021 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една акция.

Уведомление

Редовно Общо събрание на акционерите – 23.06.2021 г.

Първо тримесечие 2021

Декларация по чл. 100о от ЗППЦК – Изп. директор и гл. счетоводител

Допълнителна информация към междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2021 г. 

Информация съгласно чл. 7 от регламент (ЕС) № 596/2014 г.596_30092020

Междинен доклад за дейността на „Ломско пиво“ АД през първо тримесечие на 2021 г.

Информация Приложение 9

Счетоводен баланс

Отчет за Паричния поток

Пояснителни бележки

Уведомление обратно изкупуване за месец Април 2021

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец април 2021 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.

Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 30.04.2021 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една акция.

Уведомление

Уведомление обратно изкупуване за месец Март 2021

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец март 2021 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.

Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.03.2021 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една акция.

Уведомление

Годишен отчет 2020

Декларация по чл. 100о от ЗППЦК – Изп. директор и гл. счетоводител

Декларация за корпоративно управление

Доклад прилагане политиката на възнагражденията

Годишен доклад за дейността на Ломско пиво

Информация по Приложение 11

Доклад на независимия одитор

Счетоводен баланс

Самостоятелен годишен финансов отчет доклад на независимите одитори

Самостоятелен финансов отчет с независим одиторски доклад

 

Спечелен проект BG16RFOP002-2.077-1523 “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Проект: BG16RFOP002-2.077-1523  “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Обща цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.


Бенефициент:
ЛОМСКО ПИВО” АД

Обща стойност: 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и 22 500 лв. национално съфинансиране.

Проект

Уведомление обратно изкупуване за месец Януари 2021

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец януари 2021 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.

Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.01.2021 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една акция.

Уведомление