Договор за дистрибуция

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомявам Ви, че на 11.10.2023 г. „Ломско пиво“ АД, в съответствие с овластяване на 04.10.2023 г. на Съвета на директорите съгласно чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК, сключи договори за дистрибуция на собствената си продукция с „Екометан Враца“ ЕООД за период от една година.

Уведомление

Уведомление обратно изкупуване за месец Септември 2023

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец септември 2023 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.

Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 30.09.2023 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една акция.

Уведомление

Уведомление обратно изкупуване за месец Август 2023

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец август 2023 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.

Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.08.2023 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една акция.

Уведомление

 

Свикване на извънредно Общо събрание на акционерите

 

Второ тримесечие 2023

Допълнителна информация към междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2023 г.

Междинен доклад за дейността на „Ломско пиво“ АД през второ тримесечие на 2023 г.

Информация Приложение 4

Счетоводен баланс

Отчет за Паричния поток

Пояснителни бележки

Декларация по чл. 100о от ЗППЦК – Изп. директор и гл. счетоводител

Уведомление обратно изкупуване за месец Юли 2023

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец юли 2023 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.

Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.07.2023 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една акция.

Уведомление