Първо тримесечие 2024

Допълнителна информация към междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2024 г.

Междинен доклад за дейността на „Ломско пиво“ АД през първо тримесечие на 2024 г.

Информация Приложение 4

Счетоводен баланс

Отчет за Паричния поток

Пояснителни бележки

Декларация по чл. 100о от ЗППЦК – Изп. директор и гл. счетоводител

Четвърто тримесечие 2023

Допълнителна синформация към междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2023 г.

Междинен доклад за дейността на „Ломско пиво“ АД през трето тримесечие на 2023 г.

Информация Приложение 4

Счетоводен баланс

Отчет за Паричния поток

Пояснителни бележки

Декларация по чл. 100о от ЗППЦК – Изп. директор и гл. счетоводител

Трето тримесечие 2023

Допълнителна информация към междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2023 г.

Междинен доклад за дейността на „Ломско пиво“ АД през трето тримесечие на 2023 г.

Информация Приложение 4

Счетоводен баланс

Отчет за Паричния поток

Пояснителни бележки

Декларация по чл. 100о от ЗППЦК – Изп. директор и гл. счетоводител

Второ тримесечие 2023

Допълнителна информация към междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2023 г.

Междинен доклад за дейността на „Ломско пиво“ АД през второ тримесечие на 2023 г.

Информация Приложение 4

Счетоводен баланс

Отчет за Паричния поток

Пояснителни бележки

Декларация по чл. 100о от ЗППЦК – Изп. директор и гл. счетоводител

Първо тримесечие 2023

Допълнителна информация към междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2023 г.

Междинен доклад за дейността на „Ломско пиво“ АД през първо тримесечие на 2023 г.

Информация Приложение 4

Счетоводен баланс

Отчет за Паричния поток

Пояснителни бележки