Второ тримесечие 2022

Декларация по чл. 100о от ЗППЦК – Изп. директор и гл. счетоводител

Допълнителна информация към междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2022 г.

Междинен доклад за дейността на „Ломско пиво“ АД през второ тримесечие на 2022 г.

Информация Приложение 9

Счетоводен баланс

Отчет за Паричния поток

Пояснителни бележки

 

Първо тримесечие 2022

Декларация по чл. 100о от ЗППЦК – Изп. директор и гл. счетоводител

Допълнителна информация към междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2022 г.

Междинен доклад за дейността на „Ломско пиво“ АД през първо тримесечие на 2022 г.

Информация Приложение 9

Счетоводен баланс

Отчет за Паричния поток

Пояснителни бележки

Четвърто тримесечие 2021

Декларация по чл. 100о от ЗППЦК – Изп. директор и гл. счетоводител

Допълнителна информация към междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2021 г.

Информация съгласно чл. 7 от регламент (ЕС) № 596/2014 г.596_30092020

Междинен доклад за дейността на „Ломско пиво“ АД през трето тримесечие на 2021 г.

Информация Приложение 9

Счетоводен баланс

Отчет за Паричния поток

Пояснителни бележки

Трето тримесечие 2021

Декларация по чл. 100о от ЗППЦК – Изп. директор и гл. счетоводител

Допълнителна информация към междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2021 г.

Информация съгласно чл. 7 от регламент (ЕС) № 596/2014 г.596_30092020

Междинен доклад за дейността на „Ломско пиво“ АД през трето тримесечие на 2021 г.

Информация Приложение 9

Счетоводен баланс

Отчет за Паричния поток

Пояснителни бележки

Второ тримесечие 2021

Декларация по чл. 100о от ЗППЦК – Изп. директор и гл. счетоводител

Допълнителна информация към междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2021 г.

Информация съгласно чл. 7 от регламент (ЕС) № 596/2014 г.596_30092020

Междинен доклад за дейността на „Ломско пиво“ АД през второ тримесечие на 2021 г.

Информация Приложение 9

Счетоводен баланс

Отчет за Паричния поток

Пояснителни бележки