Трето тримесечие 2023

Допълнителна информация към междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2023 г.

Междинен доклад за дейността на „Ломско пиво“ АД през трето тримесечие на 2023 г.

Информация Приложение 4

Счетоводен баланс

Отчет за Паричния поток

Пояснителни бележки

Декларация по чл. 100о от ЗППЦК – Изп. директор и гл. счетоводител

Второ тримесечие 2023

Допълнителна информация към междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2023 г.

Междинен доклад за дейността на „Ломско пиво“ АД през второ тримесечие на 2023 г.

Информация Приложение 4

Счетоводен баланс

Отчет за Паричния поток

Пояснителни бележки

Декларация по чл. 100о от ЗППЦК – Изп. директор и гл. счетоводител

Първо тримесечие 2023

Допълнителна информация към междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2023 г.

Междинен доклад за дейността на „Ломско пиво“ АД през първо тримесечие на 2023 г.

Информация Приложение 4

Счетоводен баланс

Отчет за Паричния поток

Пояснителни бележки

Четвърто тримесечие 2022

Декларация по чл. 100о от ЗППЦК – Изп. директор и гл. счетоводител

Допълнителна информация към междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2022 г.

Междинен доклад за дейността на „Ломско пиво“ АД през четвърто тримесечие на 2022 г.

Информация Приложение 4

Счетоводен баланс

Отчет за Паричния поток

Пояснителни бележки

Трето тримесечие 2022

Декларация по чл. 100о от ЗППЦК – Изп. директор и гл. счетоводител

Допълнителна информация към междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2022 г.

Междинен доклад за дейността на „Ломско пиво“ АД през трето тримесечие на 2022 г.

Информация Приложение 4

Счетоводен баланс

Отчет за Паричния поток

Пояснителни бележки