Четвърто тримесечие 2022

Декларация по чл. 100о от ЗППЦК – Изп. директор и гл. счетоводител

Допълнителна информация към междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2022 г.

Междинен доклад за дейността на „Ломско пиво“ АД през четвърто тримесечие на 2022 г.

Информация Приложение 4

Счетоводен баланс

Отчет за Паричния поток

Пояснителни бележки

Уведомление обратно изкупуване за месец Декември 2022

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец декември 2022 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.

Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.12.2022 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една акция.

Уведомление

Уведомление обратно изкупуване за месец Ноември 2022

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец ноември 2022 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.

Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 30.11.2022 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една акция

Уведомление

Свикване на извънредно Общо събрание на акционерите

Уведомление обратно изкупуване за месец Октомври 2022

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец октомври 2022 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.

Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.10.2022 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една акция.

Уведомление