Инвеститори

Второ тримесечие 2020

Декларация по чл. 100о от ЗППЦК – Изп. директор и гл. счетоводител Допълнителна информация към междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2020 г. Информация съгласно чл. 7 от регламент (ЕС) № 596/2014 г. Междинен доклад за дейността на „Ломско пиво“ АД през второ...

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ЛОМСКО ПИВО” АД

Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ЛОМСКО ПИВО АД е разработена от СД в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 48 на КФН от 20 март 2013 г., за изискванията към възнагражденията като отчита и препоръките на Националния...

Уведомление обратно изкупуване за месец Август 2020

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец август 2020 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.  Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.08.2020 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една...

Редовно Общо събрание на акционерите – 13.08.2020 г.

Покана Протокол от заседание на Съвета на директорите на „Ломско пиво“АД Пълномощно образец Правила за гласуване чрез пълномощник Доклад относно прилагането на политиката за възнагражденията Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЛОМСКО...

Година

Архиви

Ломско Пиво АД

гр. Лом, България,

ул. Александър Стамбойски 43

 

Телефон за контакти:

(0971)68216

mail@lomskopivo.com

За връзка с нас:

Ако имате интерес към дистрибуция на нашите продукти или харесвате нашата философия към пивото, не се колебайте да се свържете с нас.