Договор за дистрибуция

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомявам Ви, че на 11.10.2023 г. “Ломско пиво” АД, в съответствие с овластяване на 04.10.2023 г. на Съвета на директорите съгласно чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК, сключи договори за дистрибуция на собствената си продукция с “Екометан Враца” ЕООД за период от една година.

Уведомление

Спечелен проект BG16RFOP002-2.077-1523 “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Проект: BG16RFOP002-2.077-1523  “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Обща цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.


Бенефициент:
ЛОМСКО ПИВО” АД

Обща стойност: 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и 22 500 лв. национално съфинансиране.

Проект

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА – УЧАСТВАЙ И СПЕЧЕЛИ СПЕЦИАЛЕН ДИЗАЙНЕРСКИ ФОТЬОЙЛ – БАРБАРОН „ЛОМСКО ПИВО 125 ГОДИНИ“

РАЗДЕЛ 1.

Организатор и официални правила на играта

Промоционалната игра /“Играта“/  се организира и провежда от „Ломско пиво“АД, със седалище и адрес на управление: гр.София 1303, район Триадица, ул.“Позитано” № 9А, ет.5, офис 15,  ЕИК 111008825, наричано по-долу за краткост “Организатор” и адрес за кореспонденция: гр.Лом 3600, ул.Александър Стамболийски № 43.

Промоционалната игра се организира и провежда от организатора самостоятелно или чрез възлагане на трети лица и партньори.

Участниците в играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на играта.

Официалните правила са изготвени в съответствие с изискванията на приложимото законодателство и ще бъдат публично оповестени в съответствие с Раздел 12, достъпни за целия период на продължителност на играта на интернет адрес www.lomskopivo.com.Организаторът на промоционалната игра си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила в деня на тяхното оповестяване на интернет адреса- www.lomskopivo.com. Участниците в играта следва сами да проверяват на страницата на организатора www.lomskopivo.com за промени в настоящите правила.

В случай, че настъпят форсмажорни обстоятелства, злоупотреба с правила или при друга фактическа невъзможност за изпълнението на играта, Организаторът има правото едностранно да прекрати играта по всяко време преди изтичането на нейния срок като оповести това на www.lomskopivo.com. В този случай Организаторът не носи никаква отговорност пред участниците за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, резултат от такова прекратяване.

 

РАЗДЕЛ 2.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА
Играта се организира и провежда едновременно в търговска мрежа на територията на Република България и областите Монтана, Враца и Видин.

РАЗДЕЛ 3.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА
Промоционалната игра започва на 20.05.2019г. и ще продължи до 30.06.2019г. включително.

РАЗДЕЛ 4.

УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ
Участващите търговски марки и продукти в промоцията са: всички продукти произведени от Организатора-„Ломско пиво“ АД

РАЗДЕЛ 5.

МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

1.Механизъм на играта

Желаещите да участват в играта следва да изпълнят посочения механизъм:

Всеки, който закупи продукт/и, произведени от „Ломско пиво „АД /Организатора/ и желае да участва за спечелването на специалния дизайнерски фотьойл-барбарон „Ломско пиво 125 години“,  следва да напише на гърба на касовата бележка трите си имена /имената си/ и телефон за връзка, и да пусне касовата бележка в специалната урна, поставена до касовата зона в съответния търговски обект.На касовата бележка трябва да е видно, че е закупен продукт/и, произведен/и от „Ломско пиво“ АД /Организатора/.

Участникът може да участва с неограничен брой касови бележки в играта, като изпълни посочените по-горе условия.

На 01.07.2019г. ще се извърши тегленето на печелившата касова бележка в присъствието на представител на организатора, представител на търговския обект, в който е била поставена специалната урна и произволно избран клиент на търговския обект.Тегленето на печелившата касова бележка ще се извърши във всеки търговски обект, в който е поставена специалната урна.

В случай, че при изтеглянето на печелившата касова бележка не са изпълнени условията за изписване на имена и телефон за връзка, както и ако не е видно, че е закупен продукт, произведен от организатора, то тази касова бележка не е печеливша.Тогава трябва да се пристъпи към повторно теглене на печелившата касова бележка на която следва да бъдат изписани имена и телефон за връзка и условията посочени по-горе.

2.Получаване на наградата

Организаторът има ангажимент да се свърже с победителя чрез обаждане по телефона, в същия ден на жребия. Всеки, спечелил награда има възможност да я получи лично, като уточни с представителя на организатора деня и часа на получаваното.

При получаването на наградата  се подписва приемо- предавателен протокол.

Ако победителят не изяви желание да получи наградата, не уточни ден и час на получаването й или се откаже от получаването на наградата в 7-дневен срок от изтеглянето на печелившия, то тогава се пристъпва към теглене на друг победител.

Наградата се връчва във вида, в който е обявена, не може да се заменя с друга или да се предоставя паричната й равностойност.

Правото да се получи награда не може да бъде прехвърляно на трети лица.

Печелившият участник не е задължен да приеме предоставената му от Организатора награда.

Организаторът не носи отговорност в случай, че участникът не спази посочените по-горе условия.

Всички участници поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Закона за данъците върху доходите на физически лица, в т.ч. декларирането и плащането на данък, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в играта или получаването на награда.

С участието си в играта се приема, че участника се е запознал с настоящите правила, приема ги доброволно и се съгласява с тях.

 

РАЗДЕЛ 6.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите, които са предвидени да бъдат раздадени от Организатора по време на Промоцията са 45 броя. На случаен принцип, ще бъде изтеглен един печеливш от всяка поставена урна в търговските обекти.

 

РАЗДЕЛ 7.

ОТГОВОРНОСТ 

 1. Организаторът обработва личните данни на всички участници с касови бележки в съответствие със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и настоящите условия за обработване на личните данни.
 2. С участието си в играта се счита, че пусналите доброволно в урната касова/и бележка/и дават изричното си съгласие да предоставят на организатора свои лични данни за нуждите на тази игра, съобразно ЗЗЛД.
 3. Участниците в играта декларират, че са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите Официални правила на Играта; че отговарят на условията за участие в Играта, съгласно настоящите Официални правила и че са съгласни да участват доброволно в нея;
 4. С участието си в играта се счита, че пусналите доброволно в урната касова/и бележка/и доброволно са предоставили на Организатора своите лични данни и данни за контакт, каквито  се изискват и при получаването на наградата;
 5. Участниците декларират, че са запознати с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни както и с факта, че Организатора е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни;
 6. Участниците в тази игра  се съгласяват техните имена, телефон за връзка, предоставяне на адрес за доставка или получаване на наградата,  или други лични данни  е доброволно и е необходимо условие за участие в играта и предоставяне на спечелената награда,  и да бъдат използвани за целите на играта.
 7. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели.
 8. Организаторът поема задължението личните данни на участниците в играта да се обработват за период не по-дълъг от необходимия за целите на играта.
 9. Всеки участник в играта, има право, съгласно ЗЗЛД да поиска:
 10. Да получи достъп до отнасящите се за него лични данни. По всяко време да поиска от Организатора да: заличи, коригира или друго,  личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или друго, което е извършено, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за Организатора.
 11. Да възрази пред Организатора срещу обработването на негови лични данни при наличието на законово основание за това. Когато възражението е основателно, личните данни на участника се заличават;
 12. Да упражни и други негови права съгласно ЗЗЛД и приложимото законодателство.
 13. Информация за играта, въпроси и/или друго свързано с настоящата игра може да бъдат поискани и подавани на тел. +359971/68216  и/или на имейл mail@lomskopivo.com.
  При евентуално възникнали оплаквания или спорове между Организатора на играта и участници в нея същите се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
  Организаторът на играта не се задължава да води кореспонденция с участниците за непечеливши претенции за получаване на награда, изтичане на срока на играта или по други подобни поводи.
 14. С участието си в играта участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите правила. За всички въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите правила се прилагат разпоредбите на  Общ Регламент на ЕС за защита на данните /ЕС 2016/679 от 27 април 2016г., ЗЗЛД, и действащото приложимо законодателство, в тази връзка.

 

РАЗДЕЛ 8.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Промоционалната игра е отворена за участие на всички пълнолетни дееспособни физически лица, с изключение на лицата, които са служители на организатора. Няма ограничения за броя участия, т.е. за броя на пуснатите касови бележки в специалната урна. Участникът може да пуска в специалната урна неограничен брой касови бележки, като спазва условията на играта. На всеки участник се дава шанс за печалба.

Посочените условия за участие, както и настоящите правила и политика за защита на личните данни са еднакви и задължителни за всички участници.

 

РАЗДЕЛ 9.

 ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Наградата не може да се заменя с друга или да се предоставя паричната й равностойност.

 

РАЗДЕЛ 10.

 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът има неотменимото право да променя правилата на промоцията, както и да прекрати промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация, обезщетения или други подобни.

 

РАЗДЕЛ 11.

 СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на играта и участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

РАЗДЕЛ 12.

ДРУГИ

Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичане на срока на играта или по други подобни поводи.

Организаторът на играта не носи отговорност във връзка с недостатъци на предметните награди и/или упражняване на гаранционни или други права.

Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни на следния интернет адрес: www.lomskopivo.com за периода на играта.

Информация за промоцията може да бъде получена и на телефон +359971/ 68216 или на електронна поща: mail@lomskopivo.com.

Участвайки в тази промоционална игра, участниците приемат да се ангажират с настоящите Официални правила и да спазват техните условия и разпоредби.

Настоящите Официални правила са изготвени от Организатора „Ломско пиво“ АД.

 

Официални правила