Уведомление обратно изкупуване за месец Октомври 2023

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец октомври 2023 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.

Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.10.2023 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една акция.

Уведомление

Трето тримесечие 2023

Допълнителна информация към междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2023 г.

Междинен доклад за дейността на „Ломско пиво“ АД през трето тримесечие на 2023 г.

Информация Приложение 4

Счетоводен баланс

Отчет за Паричния поток

Пояснителни бележки

Декларация по чл. 100о от ЗППЦК – Изп. директор и гл. счетоводител

Договор за дистрибуция

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомявам Ви, че на 11.10.2023 г. „Ломско пиво“ АД, в съответствие с овластяване на 04.10.2023 г. на Съвета на директорите съгласно чл. 114, ал. 2 от ЗППЦК, сключи договори за дистрибуция на собствената си продукция с „Екометан Враца“ ЕООД за период от една година.

Уведомление