Второ тримесечие 2023

Допълнителна информация към междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2023 г.

Междинен доклад за дейността на „Ломско пиво“ АД през второ тримесечие на 2023 г.

Информация Приложение 4

Счетоводен баланс

Отчет за Паричния поток

Пояснителни бележки

Декларация по чл. 100о от ЗППЦК – Изп. директор и гл. счетоводител

Уведомление обратно изкупуване за месец Юли 2023

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец юли 2023 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.

Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.07.2023 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една акция.

Уведомление

Уведомление обратно изкупуване за месец Юни 2023

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец юни 2023 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.

Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 30.06.2023 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една акция.

Уведомление

Уведомление обратно изкупуване за месец Май 2023

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец май 2023 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.

Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 31.05.2023 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една акция.

Уведомление

Свикване на Общо събрание на акционерите

Уведомление обратно изкупуване за месец Април 2023

С настоящото Ви уведомяваме, че през месец април 2023 г. „ЛОМСКО ПИВО” АД не е извършвало обратно изкупуване на собствени акции.

Общият брой на притежаваните от „ЛОМСКО ПИВО” АД собствени акции към 30.04.2023 г. е 35 115 броя при средна цена от 0,742  лева за една акция.

Уведомление